😷กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากพบผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด มีอาการไข้ ร่วมกับอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หายใจหอบเหนื่อยควรแจ้งสาธารณสุขจังหวัด หรือ 📞สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

ลำดับ วันที่ โครงการ ที่
1 5/11/2021 ประเด็น 1_1.6.9 สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลแสนตุ้ง (เขต รพ.) ตลาดกลางเพื่อการเกษตรเพื่อชุมชนตำบลแสนตุ้ง
2 25/11/2021 ประเด็น 1_1.6.11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านพนมพริก-ทางควาย ม.3, ม.4 ต.แสนตุ้ง
3 26/11/2021 ประเด็น 1_6.1 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2565 รพ.เขาสมิง