ประชาสัมพันธ์ test test test

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

ลำดับ วันที่ โครงการ ที่
1 4/1/2020 ยุทธ์ 4 _2.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ" ณ โรงแรมมณีแดง อ.แหมสิงห์ จ.จันทบุรี
2 5/1/2020 ยุทธ์ 4 _2.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ" ณ โรงแรมมณีแดง อ.แหมสิงห์ จ.จันทบุรี
3 9/1/2020 ยุทธ์ 2_4.2 ประชุมคณะทำงานดูแลต่อเนื่องและ Palliative Care @ ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
4 16/1/2020 ยุทธ์1_1.2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะเจ้าหน้าที่ เรื่องการคัดกรองพัฒนาการและการบริหารจัดการข้อมูล @ โรงพยาบาลเขาสมิง
5 16/1/2020 ยุทธ์ 4_2.1.2 ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาสมิง ณ โรงพยาบาลเขาสมิง
6 17/1/2020 ยุทธ์ 2_6.1 พัฒนาบริการทางด้านคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อม ให้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น ณ รพ.สต.ท่าโสม
7 22/1/2020 ยุทธ์ 2_6.1 พัฒนาบริการทางด้านคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อม ให้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น ณ รพ.สต.ตรอกกระสังข์
8 23/1/2020 ยุทธ์1_1.6.11.1 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ - คัดเลือกผู้สุงอายุ 100 ปี สุขภาพดี - คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ @ ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
9 24/1/2020 ยุทธ์ 2_3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดและติดยาเสพติด @ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
10 27/1/2020 ยุทธ์ 2_6.1 พัฒนาบริการทางด้านคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อม ให้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น ณ รพ.สต.บ้านเจียรฯ
11 28/1/2020 ยุทธ์1_6.5 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2563 @ รพ.เขาสมิง
12 29/1/2020 ยุทธ์1_1.6.6 ประชุมวางแผน ติดตามการบูรณาการงาน LTC กับภาคีเครือข่าย (ครั้งที่ 1) @ ที่ว่าการอำเภอ/รพ.เขาสมิง
13 31/1/2020 ยุทธ์ 4 _2.2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานงาน 5 ส. และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม @ รพ.เขาสมิง
14 31/1/2020 ยุทธ์1_1.6.1 จัดทำแบบคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ จัดทำแบบคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ