😷กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากพบผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด มีอาการไข้ ร่วมกับอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หายใจหอบเหนื่อยควรแจ้งสาธารณสุขจังหวัด หรือ 📞สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

ลำดับ วันที่ โครงการ ที่
1 7/1/2021 ยุทธ์4_2.5.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยโดยใช้รูปแบบพยาบาลเจ้าของไข้ รพ.คลองใหญ่
2 8/1/2021 ยุทธ์4_2.5.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยโดยใช้รูปแบบพยาบาลเจ้าของไข้ รพ.แหลมงอบ
3 11/1/2021 ยุทธ์2_3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มบำบัด (Self Help) ในรูปแบบสมาคม AA โดยองค์กรงดเหล้า(สคล) จากสถาบันธัญญารักษ์ รพ.เขาสมิง
4 12/1/2021 ยุทธ์1_3.1.2 ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง ห้องประชุม สสอ.เขาสมิง
5 14/1/2021 ยุทธ์1_1.2.1 ประชุม จนท.ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย รพ.เขาสมิง
6 21/1/2021 ยุทธ์2_5.1.1 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพเขาสมิง โดยใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า รพ.สต.ประณีต
7 21/1/2021 ยุทธ์2_5.1.2 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคปวดศีรษะ ไมเกรน ตาพร่ามัว โดยการพอกตาด้วยยาเย็น รพ.สต.ประณีต
8 22/1/2021 ยุทธ์1_1.6.10 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2564 ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลแสนตุ้ง
9 24/1/2021 ยุทธ์2_3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดและติดยาเสพติด ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
10 25/1/2021 ยุทธ์2_5.1.1 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพเขาสมิง โดยใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า รพ.สต.ท่าโสม
11 25/1/2021 ยุทธ์2_5.1.2 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคปวดศีรษะ ไมเกรน ตาพร่ามัว โดยการพอกตาด้วยยาเย็น รพ.สต.ท่าโสม
12 28/1/2021 ยุทธ์1_6.1 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2564 ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
13 29/1/2021 ยุทธ์4_2.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการเขียนบันทึกทางการพยาบาล รพ.เขาสมิง