😷กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากพบผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด มีอาการไข้ ร่วมกับอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หายใจหอบเหนื่อยควรแจ้งสาธารณสุขจังหวัด หรือ 📞สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

ลำดับ วันที่ โครงการ ที่
1 6/5/2022 ประเด็น 3_1.4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร รพ.เขาสมิง
2 13/5/2022 ประเด็น 1_1.6.4 ประชุมวางแผน ติดตามการบูรณาการงาน LTC กับภาคีเครือข่าย (ปีละ 2 ครั้ง) ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
3 25/5/2022 ประเด็น 1_1.6.11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านพนมพริก-ทางควาย ม.3, ม.4 ต.แสนตุ้ง
4 27/5/2022 ประเด็น 1_6.1 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2565 รพ.เขาสมิง
5 27/5/2022 ประเด็น 2_3.1 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง รพ.เขาสมิง