😷กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากพบผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด มีอาการไข้ ร่วมกับอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หายใจหอบเหนื่อยควรแจ้งสาธารณสุขจังหวัด หรือ 📞สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

ลำดับ วันที่ โครงการ ที่
1 3/2/2020 ยุทธ์ 2_6.1 พัฒนาบริการทางด้านคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อม ให้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น ณ รพ.สต.สะตอ
2 5/2/2020 ยุทธ์ 2_1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู BLS และการใช้ AED @ รพ.เขาสมิง
3 7/2/2020 ยุทธ์ 2_6.1 พัฒนาบริการทางด้านคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อม ให้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น ณ รพ.สต.เขาสมิง
4 11/2/2020 ยุทธ์1_1.6.8 การประชุมเพื่อนิเทศน์ติดตามเยี่ยมเสริมพลังกองทุน LTC @ ห้องประชุมอบต./เทศบาล
5 12/2/2020 ยุทธ์1_1.6.8 การประชุมเพื่อนิเทศน์ติดตามเยี่ยมเสริมพลังกองทุน LTC @ ห้องประชุมอบต./เทศบาล
6 13/2/2020 ยุทธ์ 2_1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู BLS และการใช้ AED @ รพ.เขาสมิง
7 13/2/2020 ยุทธ์1_1.6.8 การประชุมเพื่อนิเทศน์ติดตามเยี่ยมเสริมพลังกองทุน LTC @ ห้องประชุมอบต./เทศบาล
8 14/2/2020 ยุทธ์1_1.6.8 การประชุมเพื่อนิเทศน์ติดตามเยี่ยมเสริมพลังกองทุน LTC @ ห้องประชุมอบต./เทศบาล
9 14/2/2020 ยุทธ์ 2_6.1 พัฒนาบริการทางด้านคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อม ให้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น ณ รพ.สต.บ้านโป่ง
10 17/2/2020 ยุทธ์1_1.6.8 การประชุมเพื่อนิเทศน์ติดตามเยี่ยมเสริมพลังกองทุน LTC @ ห้องประชุมอบต./เทศบาล
11 17/2/2020 ยุทธ์ 2_1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู BLS และการใช้ AED @ รพ.เขาสมิง
12 18/2/2020 ยุทธ์ 4 _1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
13 19/2/2020 ยุทธ์ 2_6.1 พัฒนาบริการทางด้านคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อม ให้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น ณ รพ.สต.ประณีต
14 20/2/2020 ยุทธ์ 2_2.7 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ "Stroke & STEMI Alert & Awareness"ในกลุ่มเสี่ยงและป่วยโรคเรื้อรัง จัดทำป้าย
15 21/2/2020 ยุทธ์1_1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอเขาสมิง @ รพ.เขาสมิง และรพ.สต.15 แห่ง
16 24/2/2020 ยุทธ์1_4.7 โครงการเขาสมิง happy Healthy & Green city 2020 รพ.เขาสมิง
17 25/2/2020 ยุทธ์1_4.7 โครงการเขาสมิง happy Healthy & Green city 2020 รพ.เขาสมิง
18 28/2/2020 ยุทธ์1_6.5 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2563 @ รพ.เขาสมิง