😷กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากพบผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด มีอาการไข้ ร่วมกับอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หายใจหอบเหนื่อยควรแจ้งสาธารณสุขจังหวัด หรือ 📞สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

ลำดับ วันที่ โครงการ ที่
1 1/9/2023 ประเด็น 2_3.13 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
ผู้รับผิดชอบ เปรมฤดี หงษ์สุทธิ/วราภรณ์ เดชสง่า
2 1/9/2023 ป4_2.3.4ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง/ประเมินผลตามกลยุทธ์ ปี 2566 ผู้รับผิดชอบสสอ.เขาสมิง/
พินิดา ชลจิตร์นาวา
3 5/9/2023 ป4_2.3.4ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง/ประเมินผลตามกลยุทธ์ ปี 2566 ผู้รับผิดชอบสสอ.เขาสมิง/
พินิดา ชลจิตร์นาวา
4 12/9/2023 ป4_2.3.5 การประชุมทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.เขาสมิง ปี 2567 ผู้รับผิดชอบ
สสอ.เขาสมิง/
พินิดา ชลจิตร์นาวา
5 13/9/2023 ป4_2.3.5 การประชุมทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.เขาสมิง ปี 2567 ผู้รับผิดชอบ
สสอ.เขาสมิง/
พินิดา ชลจิตร์นาวา
6 18/9/2023 ป4_2.3.5 การประชุมทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.เขาสมิง ปี 2567 ผู้รับผิดชอบ
สสอ.เขาสมิง/
พินิดา ชลจิตร์นาวา
7 27/9/2023 ประเด็น 3_1.1.6 ตรวจคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้ง โรงพยาบาล เขาสมิง (ครั้งที่ 4) ผู้รับผิดชอบ รุจิรดา/สุรเชษฐ์
8 28/9/2023 ป.3_4.2 โครงการสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2566 (ครั้งที่ 2) รพ.เขาสมิง