😷กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากพบผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด มีอาการไข้ ร่วมกับอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หายใจหอบเหนื่อยควรแจ้งสาธารณสุขจังหวัด หรือ 📞สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

ลำดับ วันที่ โครงการ ที่
1 5/4/2021 ยุทธ์2_3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มบำบัด (Self Help) ในรูปแบบสมาคม AA โดยองค์กรงดเหล้า(สคล) จากสถาบันธัญญารักษ์ รพ.เขาสมิง
2 9/4/2021 ยุทธ์2_1.4.2 ประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในพื้นที่ประจำปี ณ..
3 19/4/2021 ยุทธ์2_1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/จิตอาสา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่/จิตอาสา
4 21/4/2021 ยุทธ์2_5.1.1 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพเขาสมิง โดยใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า รพ.สต.บ้านคลองปุก
5 21/4/2021 ยุทธ์2_5.1.2 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคปวดศีรษะ ไมเกรน ตาพร่ามัว โดยการพอกตาด้วยยาเย็น รพ.สต.บ้านคลองปุก
6 28/4/2021 ยุทธ์1_6.1 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2564 ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
7 29/4/2021 ย1_3.1.5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ตำบลแสนตุ้ง รพ.เขาสมิง