😷กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากพบผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด มีอาการไข้ ร่วมกับอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หายใจหอบเหนื่อยควรแจ้งสาธารณสุขจังหวัด หรือ 📞สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

ลำดับ วันที่ โครงการ ที่
1 6/8/2020 ยุทธ์ 1_1.6.11.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดำเนินงานดูแลระยะยาวในพื้นที่ - คัดเลือก ตำบล LTC ,CM ,CG ,ผู้สูงอายุ และ กองทุนช่วยเหลือกันในชุมชนดีเด่น @ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแสนตุ้ง
2 13/8/2020 ยุทธ์1_1.2.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย @ รพ.เขาสมิง
3 14/8/2020 ยุทธ์1_1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอเขาสมิง @ รพ.เขาสมิง และรพ.สต.15 แห่ง
4 27/8/2020 ยุทธ์ 2_1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชาการและการจัดการสาธารณภัย รุ่นที่ 2 @ รพ.เขาสมิง
5 28/8/2020 ยุทธ์1_3.2 รณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า @ รพ.เขาสมิง
6 28/8/2020 ยุทธ์1_6.5 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2563 @ รพ.เขาสมิง
7 30/8/2020 ยุทธ์ 1_3.1 ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง @ สสอ.เขาสมิง