😷กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากพบผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด มีอาการไข้ ร่วมกับอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หายใจหอบเหนื่อยควรแจ้งสาธารณสุขจังหวัด หรือ 📞สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

ลำดับ วันที่ โครงการ ที่
1 3/3/2023 ประเด็น 2_3.13 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
ผู้รับผิดชอบ เปรมฤดี หงษ์สุทธิ/วราภรณ์ เดชสง่า
2 7/3/2023 ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ รพ.เขาสมิง
3 8/3/2023 ประเด็น 4_1.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ(รุ่น4) ผู้รับผิดชอบ ณัฐพร/คกก.IC
4 10/3/2023 ป4_2.1.4 โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเสริมสร้าง วินัยข้าราชการ ปีงบประมาณ 2566 อบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
5 13/3/2023 ป4_2.1.4 โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเสริมสร้าง วินัยข้าราชการ ปีงบประมาณ 2566 อบรมการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
6 14/3/2023 ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ รพ.เขาสมิง
7 21/3/2023 ป4_1.2.1 รับการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแบบลดรูป (adjust survey) รพ.เขาสมิง
8 22/3/2023 ป1_1.6.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2566 (ครั้ง ที่ 2) ผู้รับผิดชอบ วริศรา/มณิสรา
9 24/3/2023 ป2_2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกของโรคความดันโลหิตสูงฯ รพ.สต.บ้านตรอกกระสังข์
10 27/3/2023 ประเด็น 2_1.3.2 ประชุมคณะทำงานเตรียม ซ้อมแผนรับสถานการณ์ อุบัติเหตุหมู่ในพื้นที่ ผู้รับผิดชอบ นพเก้า ประดลชอบ
11 27/3/2023 ป2_2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกของโรคความดันโลหิตสูงฯ รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา
12 28/3/2023 ประเด็น 3_1.1.6 ตรวจคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้ง โรงพยาบาล เขาสมิง (ครั้งที่ 2) ผู้รับผิดชอบ รุจิรดา/สุรเชษฐ์
13 28/3/2023 ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ รพ.เขาสมิง
14 30/3/2023 ป1_1.6.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2566 (ครั้ง ที่ 1) ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลแสนตุ้ง

ผู้รับผิดชอบ วริศรา/มณิสรา
15 31/3/2023 ประเด็น 4_5.1.6 จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 31/3/2023 ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ รพ.สต.ตรอกกระสังข์