Home ทำเนียบผู้อำนวยการ

ปัจจุบัน  นายแพทย์ภัทรพล บุญคู่  นายแพทย์ชำนาญการ  โทร089-4920044  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง  มาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2565


รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ/รักษาการ โรงพยาบาลเขาสมิง

1.นายแพทย์ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล                    พ.ศ. 2522 – 2527

2.นายแพทย์สุรชัย  อมรานันทกิจ                     พ.ศ. 2527 – 2529

3.นายแพทย์วิสูตร  วงษ์กล้าหาญ                     พ.ศ. 2529 – 2532

4.นายแพทย์อดุลย์  สายสังข์                          พ.ศ. 2532 – 2533

5.นายแพทย์สุรัตน์  ส่งวิรุฬต์                          พ.ศ. 2533 – 2534

6.แพทย์หญิงอุไร  ลี้มงคล                             พ.ศ. 2534 – 2535

7.นายแพทย์พิพัฒน์  คงทรัพย์                         พ.ศ. 2535 – 2537

8.แพทย์หญิงนวลรัตน์  คงทรัพย์                      พ.ศ. 2537 – 2538

9.นายแพทย์วีรวัฒน์  ฉัตรสุภางค์                     พ.ศ. 2538 – 2538

10.นายแพทย์ทวีศักดิ์  ธีระวัฒน์กุล                   พ.ศ. 2538 – 2539

11.แพทย์หญิงฉันทนา  กำจรกิจการ                 พ.ศ. 2539 – 2540

12.แพทย์หญิงอาภร  ปูวาภิรมย์                      พ.ศ. 2540 – 2541

13.นายแพทย์ยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง                พ.ศ. 2541 – 2549

14.แพทย์หญิงชนิดา  อนุวัธนวิทย์                     พ.ศ. 2549 – 2550

15.นายแพทย์ชัยพร  สุชาติสุนทร                     พ.ศ. 2551 – 2551

16.แพทย์หญิงพรรศจี  ดำรงเลิศ                      พ.ศ. 2551 – 2552

17.นายแพทย์โชคชัย  สาครพานิช                    พ.ศ. 2552 – 2555

18.นางศิริพร  รักวงษ์                                  พ.ศ. 2555 – 2557

19.นายแพทย์ธวัชชัย  ไตรมิตรวิทยากุล              พ.ศ. 2557 – 2559

20.นางกัลยา  หัชลีฬหา                               พ.ศ. 2559 – 2560

21.นายแพทย์วิทยา  สุริโย                            พ.ศ. 2560 – 2562

22.แพทย์หญิงสาธิดา  แซ่เตีย                         พ.ศ. 2562 – 2563

23.นายแพทย์ธนพร  ธาดานุกูลวัฒนา               พ.ศ. 2563 – 2564

24.แพทย์หญิงณิชกานต์ ใจสุทธิ                      พ.ศ. 2564 – 2565

25.นายแพทย์ภัทรพล บุญคู่                          พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน