Home ITA รพ.เขาสมิง ITA ปีงบประมาณ 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2565

Integrity and Transparency Assessment : ITA


-  ตัวชี้วัดที่  1   การเปิดเผยข้อมูล

 • MOIT   1   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
MOIT11. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

[ 29/12/2564 ]   1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

[ 29/12/2564 ]   1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

[ 29/12/2564 ]   1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

[ 29/12/2564 ]   1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT12. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

[ ]   2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

[ ]   2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

[ ]   2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • MOIT   2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

[ 29/12/2564 ]   1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

[]   1.2 นโยบายของผู้บริหาร

[ 29/12/2564 ]   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

[ 29/12/2564 ]   1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

[ 29/12/2564 ]   1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

[ 24/02/2565 ]   1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[ 29/12/2564 ]   1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

[ 24/02/2565 ]   1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

[ 24/02/2565 ]   2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

[ 29/12/2564 ]   3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

[ 29/12/2564 ]   4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

[ 29/12/2564 ]   5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

[ 24/02/2565 ]   6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

[ 24/02/2565 ]   7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

[ 24/02/2565 ]   8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

[  ]   9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

[  ]   10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

[  ]   11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

[  ]   12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[  ]   13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

[  ]   14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

[  ]   15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

[  ]   16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 • MOIT   3  หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[ 22/12/2564 ]   1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.เขาสมิง ปีงบประมาณ 2564


 • MOIT   4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[ 22/12/2564 ]   4.1 แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง ประจำปีงบประมาณ 2565

[ 22/12/2564 ]   4.1.1 เพิ่มเติม แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง ประจำปีงบประมาณ 2565

[ 21/01/2565 ]   4.1.2 เพิ่มเติม แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง ประจำปีงบประมาณ 2565

[ 22/12/2564 ]   4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน โรงพยาบาลเขาสมิง ประจำปีงบประมาณ 2565

[ 22/12/2564 ]   4.3 แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง ประจำปีงบประมาณ 2565


 • MOIT   5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


[ 22/12/2564 ]   
1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

[ 22/12/2564 ]   2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

[ 22/12/2564 ]   3. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

[  31/03/2565 ]   4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

[  31/03/2565 ]   5. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

[  31/03/2565 ]   6. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

 • MOIT   6  ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[  31/03/2565 ]   1. โยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


 • MOIT   7  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

[  31/03/2565 ]   1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร


 • MOIT   8  หน่วยงานมีรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วงงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก  ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 • MOIT   9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง  และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

[  31/03/2565 ]   1. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 • MOIT   10  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน  และช่องทางการร้องเรียน

[  31/03/2565 ]   1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

[  31/03/2565 ]   2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

[  31/03/2565 ]   3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม 

[  31/03/2565 ]   4 .มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

 • MOIT   11  หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน  และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

1. 


 • MOIT   12  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ตามภารกิจของหน่วยงาน

1. 


 • MOIT   13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1. 


 • MOIT   14  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ  และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

1. 


 • MOIT   15  หน่วยงานมีการจัดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

[  31/03/2565 ]   1. หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน


 • MOIT   16  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ประจำปีของหน่วยงาน

[  31/03/2565 ]   1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[  31/03/2565 ]   2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • MOIT   17  หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีของหน่วยงาน  และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  ของชมรมจริยธรรม  ประจำปีของหน่วยงาน

[  31/03/2565 ]   1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565

 • MOIT   18  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยขน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

1. 


 • MOIT   19  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ของหน่วยงาน  และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

1. 


 • MOIT   20  หน่วยงานมีรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเมือง  กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

1. 


 • MOIT   21  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน  เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1. 


 • MOIT   22  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อาาธารณชน

1. 


 • MOIT   23  หน่วยงานมีนโยบาลและมีแนวปฏบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1.