Home ITA รพ.เขาสมิง ITA ปีงบประมาณ 2564


ITA ปีงบประมาณ 2564


ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 1. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

[ 14/06/2564 ]   1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

[ 14/06/2564 ]   1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

[ 14/06/2564 ]   1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3

[ 14/06/2564 ]   1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[ 14/06/2564 ]   1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

[ 14/06/2564 ]   1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

11/05/2564 ]   1.2 นโยบายของผู้บริหาร

[ 11/05/2564 ]   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

[ 11/05/2564 ]   1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

[ 28/01/2564 ]   1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

[ 28/01/2564 ]   1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[ 28/01/2564 ]   1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

[ ]   1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

[ ]   1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

[ 22/01/2564 ]   1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

[ 22/01/2564 ]   1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

[ 22/01/2564 ]   1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562

[ 22/01/2564 ]   1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

[ 22/01/2564 ]   1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

[ 22/01/2564 ]   1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

[ ]   2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

[ 11/06/2564 ]   3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

[ ]   4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

[ ]   5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

[ ]   6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[ ]   7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

[ ]   8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

[ ]   9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

[ ]   9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

[ ]   9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

[ ]   9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

[ ]   9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

[ ]   10. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

[ ]   11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)


ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB 3. หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[ 22/01/2564 ]   1. หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


EB 4. หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[ 15/03/2564 ]   1. หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[ 15/03/2564 ]   2. ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

[ 27/07/2564 ]   3. ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2564

[ 27/07/2564 ]   4. ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564


EB 5. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[ 21/12/2563]   1. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563

[ 21/12/2563]   2. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563

[ 15/03/2564]   3. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

[ 15/03/2564]   4. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

[ 15/03/2564]   5. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

[ 27/07/2564]   6. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

[ 27/07/2564]   7. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

[ 23/07/2564]   8. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

[ 28/10/2564]   9. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

[ 28/10/2564]   10. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

[ 28/10/2564]   11. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

[ 28/10/2564]   12. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564


EB 6. ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[ 14/06/2564]   1. ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


EB 7. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

[ 11/06/2564 ]   1. มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 8. หน่วยงานมีการรายงารการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

[ 11/06/2564 ]   1. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก


EB 9. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

[ 03/09/2564 ]   1. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เเก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

EB 10. หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

[ 11/06/2564 ]   1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

11/06/2564 ]   2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11/06/2564 ]   3.1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

EB 11. หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


EB 12 .หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

EB 13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

[ 15/03/2564 ]   1. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

03/09/2564 ]   2. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 2564


ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB 14. หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

[ 15/03/2564 ]   1. หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

[ 03/09/2564 ]   2. ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564


EB 15. หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

[ 15/03/2564 ]   1. หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB 16. หน่วยงานมีการเผยเเพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

[ 22/ธ.ค./2563]   1. หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน


EB 17. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

[ 11/06/2564]   1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 18. หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

[ 11/06/2564]   1. หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

EB 19. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

[ 11/06/2564]   1. หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB 20. หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

[ 11/06/2564]   1. หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB 21. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

03/09/2564]   1. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB 22. หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"


EB 23. หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม " ชมรม STRONG... "

[ 11/06/2564]   1. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนามชมรม STRONG คนดีศรีเขาสมิง


EB 24. หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

[ 22/ธ.ค./2563]   1. หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน