Home ITA รพ.เขาสมิง ITA ปีงบประมาณ 2563


ITA ปีงบประมาณ 2563

EB 1.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

[ 11/ธ.ค./2562 ]   1. รายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

EB 2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

[ 11/ธ.ค./2562 ]   1. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง

EB 3.หน่วยงานมีการเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

[ 16/ธ.ค./2562]   1. ขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

EB 4.หน่วยงานมีการเผยเเพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

[ 03/ธ.ค./2562 ]   1. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

[ 11/ธ.ค./2562 ]   2. แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

[ 03/ม.ค./2563 ]   3. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

[ 17/มี.ค./2563 ]   4. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

[ 17/มี.ค./2563 ]   5. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓

[ 17/มี.ค./2563 ]   6. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

[ 10/มิ.ย./2563 ]   7. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

[ 10/มิ.ย./2563 ]   8. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

[ 10/มิ.ย./2563 ]   9. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

[ 03/ก.ย./2563 ]   10. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

[ 03/ก.ย./2563 ]   11. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

[ 07/ต.ค./2563 ]   12. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓

EB 5.หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีผู้ส่วนส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

[ 17/มิ.ย./2563]   1. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB 6.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

[ 17/มิ.ย./2563]   1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 7.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

[ 17/มิ.ย./2563]   1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 8.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

[ 10/มิ.ย./2563]   1. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9.หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

[ 10/มิ.ย./2563 ]   9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

10/มิ.ย./2563 ]   9.1.2 นโยบาลของผู้บริหาร

10/มิ.ย./2563 ]   9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

[ 10/มิ.ย./2563 ]   9.1.4 หน้าที่และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

[ 10/มิ.ย./2563 ]   9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

[ 10/มิ.ย./2563 ]   9.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2563

10/มิ.ย./2563 ]   9.1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

10/มิ.ย./2563 ]   9.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

10/มิ.ย./2563 ]   9.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข

10/มิ.ย./2563 ]   9.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10/มิ.ย./2563 ]   9.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

10/มิ.ย./2563 ]   9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

10/มิ.ย./2563 ]   9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

10/มิ.ย./2563 ]   9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน

10/มิ.ย./2563 ]   9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการเเก้ปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

10/มิ.ย./2563 ]   9.6 รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10/มิ.ย./2563 ]   9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง

10/มิ.ย./2563 ]   9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

10/มิ.ย./2563 ]   9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

10/มิ.ย./2563 ]   9.10 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้ออมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 10.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยสุขภาพ คปสอ.เขาสมิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

EB 11.หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

EB 12.หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

EB 13.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 14.หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 15.หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

EB 16.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

[ 01/มิ.ย./2563 ]   1. คำสั่งผู้รับผิดชอบ เเต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน

[ 01/มิ.ย./2563 ]   2. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ

[ 01/มิ.ย./2563 ]   3. คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[ 01/มิ.ย./2563 ]   4. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ให้บริการของหน่วยงาน

[ 01/มิ.ย./2563 ]   5. หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

[ 01/มิ.ย./2563 ]   7. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการเรื่องร้องเรียน

[ 01/มิ.ย./2563 ]   8. แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

EB 17.หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

[ 20/มี.ค./2563 ]   1. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18.หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุริตในหน่วยงาน

[ 09/มิ.ย./2563 ]   1. หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี

[ 03/ก.ย./2563 ]   2. รายงานผลการติดตามด้านคุณธรรมความโปร่งใสและการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

EB 19.หน่วยงานมีการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส

[ 18/มิ.ย./2563 ]   1. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่เเสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB 20.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

[ 18/พ.ค./2563 ]   1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21.หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

[ 20/มี.ค./2563 ]   1. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 22.หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต

[ 04/มิ.ย./2563 ]   1. การประชุมหรืออบรมสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์

EB 23.หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

[ 10/มิ.ย./2563 ]   1. หน่วยงานมีการจัดทำเเผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24.หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

[ 10/มิ.ย./2563 ]   1. หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 25.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของจนท.ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

[ 16/มี.ค./2563 ]   1. มาตรฐาน ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 26.หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้

[ 10/มิ.ย./2563 ]   1. หน่วยงานมีการเผยเเพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการเเสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้