Home ITA รพ.เขาสมิง ITA ปีงบประมาณ 2563


ITA ปีงบประมาณ 2563

EB 1.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

[ 11/ธ.ค./2562 ]   1. รายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

EB 2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

[ 11/ธ.ค./2562 ]   1. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง

EB 3.หน่วยงานมีการเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

[ 16/ธ.ค./2562]   1. ขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

EB 4.หน่วยงานมีการเผยเเพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

[ 03/ธ.ค./2562 ]   1. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

[ 11/ธ.ค./2562 ]   2. แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

[ 03/ม.ค./2563 ]   3. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

[ 17/มี.ค./2563 ]   4. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

[ 17/มี.ค./2563 ]   5. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓

[ 17/มี.ค./2563 ]   6. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

EB 5.หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีผู้ส่วนส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB 6.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 7.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 8.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

[ 29/มี.ค./2562 ]   8.1   เเจ้งการเเต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลและมอบหมายการดำเนินการเผยเเพร่ข้อมูล

[ 29/มี.ค./2562 ]   8.1.1   เเต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาสมิง

[ 29/มี.ค./2562 ]   8.2   มอบหมายการดำเนินการในการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 9.หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 10.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยสุขภาพ คปสอ.เขาสมิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

EB 11.หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

EB 12.หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

EB 13.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 14.หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 15.หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

EB 16.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 17.หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

[ 20/มี.ค./2563 ]   1. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18.หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุริตในหน่วยงาน

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี

EB 19.หน่วยงานมีการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส

EB 20.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

[ 20/มี.ค./2563 ]   1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21.หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

[ 20/มี.ค./2563 ]   1. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 22.หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. การประชุมหรืออบรมสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์

EB 23.หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24.หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 25.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของจนท.ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

[ 19/มี.ค./2563 ]   1. มาตรฐาน ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 26.หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้