Home ITA รพ.เขาสมิง ITA ปีงบประมาณ 2562


ITA ปีงบประมาณ 2562

EB 1

[ 24/ธ.ค./2561 ]   1. รายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑

EB 2

24/ธ.ค./2561 ]   1. แนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3

[ 22/พ.ย./2561 ]   1. แผนการจัดหาพัสดุด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

[ 29/พ.ย./2561 ]   2. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยงบค่าบริการทางการเเพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

EB 4

[ 6/ก.พ./2562 ]   1. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

[ 21/ก.พ./2562 ]   2. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒

[ 4/มี.ค./2562 ]   3. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

[ 10/เม.ย./2562 ]   4. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

[ 8/พ.ค./2562 ]   5. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

[ 29/ส.ค./2562 ]   6. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

[ 29/ส.ค./2562 ]   7. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

[ 29/ส.ค./2562 ]   8. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

[ 29/พ.ย./2562 ]   9. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

[ 29/พ.ย./2562 ]   10. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒

[ 03/ธ.ค./2562 ]   11. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

EB 5

[ 21/มิ.ย./2562 ]   1. การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๒

EB 6

[ 21/มิ.ย./2562 ]   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

EB 7

[ 21/มิ.ย./2562 ]   1. ระบบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลเเสนตุ้ง

EB 8

[ 29/มี.ค./2562 ]   8.1   เเจ้งการเเต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลและมอบหมายการดำเนินการเผยเเพร่ข้อมูล

[ 29/มี.ค./2562 ]   8.1.1   เเต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาสมิง

[ 29/มี.ค./2562 ]   8.2   มอบหมายการดำเนินการในการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 9

[ 16/พ.ย./2561 ]   9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

[ 16/พ.ย./2561 ]   9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

[ 16/พ.ย./2561 ]   9.1.2 นโยบาลของผู้บริหาร

[ 16/พ.ย./2561 ]   9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

[ 16/พ.ย./2561 ]   9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

[ 16/พ.ย./2561 ]   9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

[ 16/พ.ย./2561 ]   9.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562

[ 16/พ.ย./2561 ]   9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

[ 16/พ.ย./2561 ]   9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560

[ 16/พ.ย./2561 ]   9.1.9 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode

[ 16/พ.ย./2561 ]   9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี)

[ 16/พ.ย./2561 ]   9.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

[ 29/มี.ค./2562 ]   9.4 แผนการเงินปี 2562

 

EB 10

[ 16/พ.ย./2561 ]   1   แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ 

EB 11

[ 28/ก.ย./2561 ]   1   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 

EB 12

[ 30/ส.ค./2562 ]   1   ผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

EB 13

[ 25/มี.ค./2562 ]   1   มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 14

[ 25/มี.ค./2562 ]   1   รายงานการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก

EB 15

[ 06/ธ.ค./2561 ]   1   เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเขาสมิง ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

EB 16

[ 29/มี.ค./2562 ]   1   วางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โรงพยาบาลเขาสมิง

EB 17

[ 21/มี.ค./2562 ]   1   กำกับติดตามรับสินบนปี ๖๒ รอบ ๖ เดือน
[ 04/มี.ค./2562 ]   2   รับสินบนบริจาค
[ 21/มี.ค./2562 ]   3   รับสินบนจัดซื้อจัดจ้าง
[ 21/มี.ค./2562 ]   4   จัดซื้อจัดหาการขายยา
[ 28/ธ.ค./2561 ]   5   มาตรการป้องกันการรับสินบน
[ 19/มิ.ย./2562 ]   6 แผนงานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเขาสมิง ประจำปี ๒๕๖๒

EB 18

[ 28/มี.ค./2562 ]   1   ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเขาสมิง ประจำปี ๒๕๖๒

EB 19

[ 28/มี.ค./2562 ]   1   ชมรมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส โรงพยาบาลเขาสมิง ประจำปี ๒๕๖๒

EB 20

[ 28/มี.ค./2562 ]   1   วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21

[ 21/มิ.ย./2562 ]   1  การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 22

[ 21/มิ.ย./2562 ]   1  การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือเเลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 23

[ 29/ส.ค./2562 ]   1  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเขาสมิง ปี ๒๕๖๒

EB 24

[ 29/ส.ค./2562 ]   1  รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเขาสมิง ปี ๒๕๖๒

EB 25

[ 29/มี.ค./2562 ]   1   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

EB 26

[ 29/มี.ค./2562 ]   1   การรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.เขาสมิง