Home


[ 30/ก.ย./2563 ] ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์การป้องกันและเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
[ 26/ส.ค./2563 ] 
ประกาศการเรี่ยไรเพื่อจัดสร้างอาคารห้องสุขาผู้ป่วย ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงพยาบาลเขาสมิง (อาคารสุขาผู้ป่วยนอก) 
[ 25/ส.ค./2563 ] ประกาศปิดรับการเรี่ยไรเพื่อจัดสร้างอาคารที่พักศพและรั้วตามโครงการก่อสร้างที่พักศพและรั้ว โรงพยาบาลเขาสมิง 
[ 25/ส.ค./2563 ] ประกาศการเรี่ยไรเพื่อจัดสร้างอาคารที่พักศพและรั้วตามโครงการก่อสร้างที่พักศพและรั้ว โรงพยาบาลเขาสมิง 
[ 04/มิ.ย./2563 ] 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าขายอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคในโรงพยาบาลเขาสมิง 

[ 16/ธ.ค./2562 ] ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเขาสมิง ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
[ 13/พ.ย./2562 ] 
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ พ.ศ.2545 
[ 17/มิ.ย./2562 ] สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) 
[ 01/มี.ค./2562 ] 
นโยบายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเขาสมิง
[ 01/มี.ค./2562 ] 
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเขาสมิง