Home ความหมาย LOGO

เครือข่ายสร้างสุขภาพ รพ.เขาสมิง
ความหมาย
K = KHAOSAMING  มาจากชื่อโรงพยาบาล และชื่ออำเภอ 
สีแดง หมายถึง  สีประจำของเครือข่าย คปสอ.

H = HOSPITAL , HOME , HEALTH  มาจากโรงพยาบาล ,บ้านรวมทั้งสุขภาพ

สีเขียว เป็นสีธรรมชาติ สีแห่งความร่มรื่น                          

สีน้ำเงิน เป็นสีแห่งความสุข สีที่มีพลัง พร้อมที่จะก้าวต่อไป

สัญญาลักษณ์รูปคบเพลิง   เป็นสัญญาลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข

สัญญาลักษณ์รูปคน    เป็นสัญญาลักษณ์ที่หมายถึงประชาชน ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ   

มีการจับมือร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของประชาชน  ในองค์กร และนอกองค์กร/ชุมชน

สีเหลืองทอง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง การพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าที่มี  

 ตลอด ดังแสงส่องของทอง ที่พร้อมจะประกาศให้ผู้พบเห็นได้ทราบ