Home


[ 4/มี.ค./2562 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 
[ 27/ก.พ./2562 ] ประกาศจังหวัดตราด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 
[ 21/ก.พ./2562 ] ประกาศจังหวัดตราด เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
[ 21/ก.พ./2562 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 
[ 6/ก.พ./2562 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 
[ 3/ม.ค./2562 ] รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒ 
3/ม.ค./2562 ] แนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

3/ม.ค./2562 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
3/ม.ค./2562 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
3/ม.ค./2562 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
[ 22/พ.ย./2561 ] 
ประกาศแผนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ด้วยงบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
[ 22/พ.ย./2561 ] ประกาศเเผนการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

[ 1/ส.ค./2561 ] 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  
[ 2/ก.ค./2561 ] ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๑  
[ 31/พ.ค./2561 ] ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ รอบปรับแผน ๖ เดือน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
[ 28/มี.ค./2561 ] ประกาศแผนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ด้วยงบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
[ 08/ธ.ค./2560 ] รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
[ 08/ธ.ค./2560 ] แผนการจัดซื้อวัสดุปี ๒๕๖๑ 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง)
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
ข้อมูลโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
รายงานผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมทางลาด จำนวน 1 แห่ง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมทางลาด จำนวน 1 แห่ง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมทางลาด จำนวน 1 แห่ง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
ประกาศแผนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นล่าง จำนวน ๑ หลัง (ครั้งที่ ๔)
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ครั้งที่ ๒
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมราดน้ำ จำนวน ๑ รายการ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๑ รายการ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นล่าง จำนวน ๑ รายการ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ รายการ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ จำนวน ๑ หลัง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคลีนิคโรคเรื้อรังและทางเชื่อมตึก จำนวน ๑ หลัง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกาศวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖


โรงพยาบาลเขาสมิง, 75 หมู่ 1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 โทร 0-3969-6414

Copyright © 2018. All Rights Reserved.