Home


[ 21/มี.ค./2566 ] ระกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 1. ตำแหน่ง นักโภขนาการ จำนวน 1 อัตรา 
[ 08/มี.ค./2566 ] ระกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 1. ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา 
[ 10/ก.พ./2566 ] ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
[ 31/ม.ค./2566 ] ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
[ 31/ม.ค./2566 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
[ 17/ม.ค./2566 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 
[ 13/ม.ค./2566 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา , 2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
[ 12/ต.ค./2565 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
[ 21/ก.ย./2565 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา 1. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา, 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา, 3. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา, 4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

[ 20/ก.ค./2565 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา, 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา, 3. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
[ 14/มิ.ย./2565 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ,2. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา, 3.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา, 4. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
[ 24/พ.ค./2565 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา ,2. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา, 3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, 4. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา, 5. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา, 6. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
[ 07/เม.ย./2565 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ,2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
[ 17/ก.พ./2565 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (ปฎิบัติงานห้องทันตกรรม 1 อัตรา , ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล 1 อัตรา)
[ 17/ธ.ค./2564 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1. ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา, 2.ตำแหน่ง พนักงานแปล จำนวน 1 อัตรา, 3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  
[ 27/ต.ค./2564 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างรายวัน) ตำเเหน่ง  นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  
[ 26/สิ.ค./2564 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 2  อัตรา และตำเเหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 2 ตำเเหน่ง 3 อัตรา
[ 25/มิ.ย./2564 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (จ้างรายวัน) ตำเเหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  1  อัตรา และตำเเหน่งพนักงานบริการ (คนสวน)  1  อัตรา จำนวน 2 ตำเเหน่ง 2 อัตรา 
[ 28/เม.ย./2564 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างรายวัน) ตำเเหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำเเหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ตำเเหน่ง พนักงานประจำตึก (ทำความสะอาด) จำนวน 3 ตำเเหน่ง 3 อัตรา 

[ 04/พ.ย./2563 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างรายวัน) ตำเเหน่ง พนักงานเปล ตำเเหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำเเหน่ง พนักงานบริการ(คนสวน) จำนวน 3 ตำเเหน่ง 3 อัตรา 
[ 02/ต.ค./2563 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างรายวัน) ตำเเหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำเเหน่ง 1 อัตรา 
[ 10/ก.ย./2563 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) จ้างรายวัน จำนวน 3 ตำเเหน่ง 3 อัตรา 
[ 01/ก.ค./2563 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) จ้างรายวัน ตำเเหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 ตำเเหน่ง 1 อัตรา 
[ 27/มี.ค./2563 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) จ้างรายวัน ตำเเหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 ตำเเหน่ง 1 อัตรา 
[ 27/ก.พ./2563 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายเดือน ตำเเหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำเเหน่ง 1 อัตรา 
[ 28/ต.ค./2562 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 ตำเเหน่ง 1 อัตรา 
[ 28/พ.ค./2562 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานเก็บเงิน,พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๓ ตำเเหน่ง ๓ อัตรา 
[ 04/ธ.ค./2561 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำเเหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์,พนักงานเปล,พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน ๔ ตำเเหน่ง ๔ อัตรา 
[ 05/พ.ย./2561 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,เเพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๓ ตำเเหน่ง ๔ อัตรา 
[ 01/ต.ค./2561 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำเเหน่ง ๑ อัตรา 
[ 09/ก.ค./2561 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๔ ตำเเหน่ง ๔ อัตรา 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา  
๑. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓. ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)
ประกาศวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ ตำเเหน่ง ๔ อัตรา


๑.ตำเเหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๒.ตำเเหน่งพนักงานเก็บเงิน จำนวน ๑ อัตรา
๓.ตำเเหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา
๔.ตำเเหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่